Кой е здрав според OIDA терапията?

Този, който уважава и се грижи за своето тяло като за инструмент, който му е даден, за да изпълни предназначението си в живота.

 • Грижи се добре за себе си
 • Има добри хигиенни навици
 • Поддържа здравословна диета
 • Не употребява интоксиканти
 • Отнася се отговорно към собственото си тяло чрез здравословна сексуална активност.
 • Практикува физическа активност, необходима за поддържане на здравето.
 • Приема физическите особености и ограничения на другите, но винаги търси начин да помогне з подобряването им.
 • Живее простичък начин на живот.

Личностните качества се проявяват под формата на добродетели, развити в различна степен – емпатия, внимание към другите, самоконтрол, уважение, състрадание, искреност, спокойствие, толерантност, смирение и т.н.

 • Осъзнава духовната си природа.
 • Приема, че съществува реалност от по-висш порядък.
 • Благодарен е за живота и за света.
 • Действията му са водени от здравословни и позитивни убеждения.
 • Очакванията и желанията му са в хармония с дългосрочна цел.
 • Разбира закона за причинно-следствената връзка и приема личната си отговорност.
 • Приема трудностите и проблемите като възможност да се учи и израства.
 • Опитва се доброволно и съзнателно да работи върху отрицателните си качества.

 

Здравият човек създава връзки на лично и социално ниво, които се основават на приятелство и любов – проявление на хармонията, която съществува между него и средата му.

 • Грижа го е за добруването на другите и гради взаимоотношения, които се основават на уважение, любов, съпричастност, толерантност, лишени от всякаква дискриминация.
 • Гледа на света като на органична цялост и приема неговата духовна природа.
 • Отговорен е и се грижи за околната среда. Уважава природата и избягва всякакви действия, които й причиняват вреда, които я малтретират или експлоатират.
 • Солидарен е към другите.
 • Съзнателен потребител, който поема отговорност за последствията от своя информиран избор и се опитва да задоволи нуждите си по отговорен начин.

а) Индивид

 • Може да се дистанцира от желанията на собственото си его.
 • Следи дали мислите, думите и делата му са в синхрон.
 • В състояние е да се отиде отвъд собственото си мнение, идеи и импулси.
 • Решително се противопоставя на погрешно поведение и негативните влияния.
 • Развива смирение, за да получи подслона на духовен учител или за да стане част от дадена духовна традиция.

б) Общество

 • Признава съществуването на по-висша реалност.
 • В състояние е да създаде чувство на връзка с духовното.
 • Укрепва вярата си.
 • Опитва се да помогне на другите също да получат достъп до тази реалност.
 • Споделя идеали, които подпомагат осъзнаването на висшата реалност.

 

Тези параметри определят кой човек е здрав от холистична и духовна гледна точка. Терапевтичната диагноза е допълваща към конвенционалната клинична диагноза. Тя обръща особено внимание на набора от вярвания, вида вяра и нивото на духовно развитие на личността, и оценява доколко тези аспекти са сходни или са част от дадена духовна традиция.

Facebook IconКалендарКалендар